Polityka Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej w domenie: www.oczomyjka.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

2.     Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Stronie internetowej jest spółka pod firmą Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499, o kapitale zakładowym w wysokości 623.458,80 PLN w całości opłaconym, NIP: 886-000-33-38, REGON 891500422.

3.     Użytkownik Strony internetowej wypełniając formularz kontaktowy przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika Strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów (kontakt z użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Strony internetowej.  

4.     Dane osobowe użytkownika Strony internetowej wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu w którym zostały przekazane przez użytkownika, tj. dla potrzeb kontaktu Administratora danych osobowych z użytkownikiem.

5.     Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.

6.     Administrator danych osobowych informuje także, że użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.     Użytkownik Strony internetowej ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Administrator  danych osobowych niniejszym informuje również, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9.     Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

10. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian na co najmniej 14-dni przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.

11. Użytkownik Strony internetowej proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

12. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Strony internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej.